Monitoring a evaluace MAP

Záměrem aktivity je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Na základě údajů z monitoringu budou zjišťovány přínosy, případné dopady a bude vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných a realizovaných RT MAP. V rámci podaktivity budou RT MAP ve spolupráci s ŘV MAP stanovena témata a cíle evaluací, které budou realizovány v rámci projektu MAP II, budou vybrány cílové skupiny, které budou zapojeny do evaluačních šetření. Bude vytvořen časový plán realizace jednotlivých evaluací, vybrány vhodné nástroje pro evaluaci a stanoveny způsoby vyhodnocení. Následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření, jejich vyhodnocení, zpracování případných návrhů na opatření ke zlepšení. Výstupy z evaluačních aktivit a návrhy opatření budou projednány v PS a ŘV MAP.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru