Pracovní skupina pro financování

PS bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. Pro PS bude nastaven systém předávání výstupů či doporučení PS Řídícímu výboru. Záměrem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP a ročních akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet Pardubického kraje, dohodnuté financování v rámci mikroregionů, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS pro financování se bude zabývat i dalšími tématy, např. posouzením zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP. Současně bude podporovat školská zařízení v oblasti manažerského poradenství a možnostech pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Snahou bude navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru