Monitoring a evaluace MAP

Záměrem aktivity je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Na základě údajů z monitoringu budou zjišťovány přínosy, případné dopady a bude vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných a realizovaných RT MAP. V rámci podaktivity budou RT MAP ve spolupráci s ŘV MAP stanovena témata a cíle evaluací, které budou realizovány v rámci projektu MAP II, budou vybrány cílové skupiny, které budou zapojeny do evaluačních šetření. Bude vytvořen časový plán realizace jednotlivých evaluací, vybrány vhodné ...

Zpracování sebehodnotících zpráv

V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní evaluační aktivity budou zpracovávány sebehodnotící zprávy v souladu s Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV. Záměrem aktivity vnitřní evaluace je celkové formativní a celkové (sumativní) zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru