Podpora nadaných dětí a žáků

rozvoj nadaných dětí a žáků

Záměrem aktivity je podpořit inkluzivní vzdělávání na základních školách v regionu ORP Svitavy prostřednictvím podaktivit z oblasti polytechnické výchovy orientované na nadané děti a žáky (Akční plán 2017/2018 – č. aktivity 5 – Maják, str. 204). V rámci MAP II ORP Svitavy bude problematika podpory nadaných žáků zaměřena převážně na polytechnickou výchovu tak, aby nastartovala v budoucnu v ORP Svitavy model širší podpory talentovaných a mimořádně talentovaných žáků i v dalších oblastech (přírodních vědách, společenských vědách, humanitních nebo kreativních oborech) prostřednictvím připravované soustavy podaktivit v rámci programu s názvem Aktivity STEM (science, technology, engineering and mathematics) zahrnujících několik následujících podaktivit. V rámci aktivity vzniknou 2 centra podpory polytechnické výchovy. Bude se jednat o vybranou základní školu ve Svitavách a Středisko volného času Svitavy.

Podaktivity 4.2.1 až 4.2.4 proběhnou formou celodenních setkání vytipovaných dětí s odborníkem, který je dokáže nadchnout pro danou problematiku a naučit je základům práce tak, aby mohly dále pokračovat samostatně ve školním i domácím prostředí, případně se na základě získaných zkušeností zapojily do podobně zaměřených zájmových kroužků (např. organizovaných v rámci Implementace KAP).

O všechny aktivity pracovní skupiny Polytechnika je velký zájem. V nadcházejícím školním roce nabídneme opět osvědčené workshopy a zařadíme i nové akce. Nabídneme úspěšný kroužek programování pro prvostupňové děti. Naše akce navštěvují zejména děti ze svitavských škol, ale účastníci z blízkého okolí nejsou výjimkou.

 

Škola 4.0

Záměrem podaktivity je návrh robotů, algoritmizace procesů jejich fungování, programování robotů na konkrétní úkony nebo činnosti, testování a ladění robotů a následné předvedení nebo soutěže s dalšími výrobci robotů z řad žáků jiných škol. Aktivita bude určena pro žáky 6. – 9. tříd, setkání bude probíhat 2x ročně. Jedno setkání bude určeno max. pro 16 dětí, max. 32 dětí ročně. Aktivita bude probíhat v pronajatých prostorách vhodně vybavených institucí. Aktivitu budou zajišťovat odborní lektoři (např. pracovníci VŠ, učitelé středních škol nebo proškolení učitelé ZŠ).

Technické modelářství

Záměrem podaktivity je technické modelářství směřující k vývoji moderních přístrojů (dronů, letadel, automobilů, lodí, měřících přístrojů, technických zařízení apod.) nebo tvorba výtvarného díla s využitím moderních technologií. Přidaná hodnota spočívá ve vzájemné spolupráci žáků nebo skupin žáků napříč podaktivitami podporující vznik funkčního technického celku od návrhu až po výrobu a jeho odzkoušení v rámci určené činnosti. Nadaní žáci se tak učí samostatnosti, cílevědomosti i vzájemné spolupráci. Aktivita bude určena pro žáky 6. – 9. tříd, setkání bude probíhat 2x ročně. Jedno setkání bude určeno max. pro 16 dětí, max. 32 dětí ročně. Aktivita bude probíhat v pronajatých ...

Tvorba trojrozměrných modelů

Záměrem podaktivity je podpora procesu vzniku trojrozměrných modelů od samotného 3D modelování v CAD, vytištění na 3D tiskárnách, opracování součástek a finalizace hotových technických modelů. Podaktivita se bude primárně zaměřovat na technické modely nebo jejich součástky, které budou následně v dalších podaktivitách rozvíjeny, upravovány, doplňovány nebo kompletovány do podoby funkčních technických celků (robotů, dronů, měřících přístrojů, technických pomůcek apod.). Aktivita bude určena pro žáky 6. – 9. tříd, setkání bude probíhat 4x ročně. Jedno setkání bude určeno max. pro 24 dětí, max. 96 dětí ročně. Aktivita bude probíhat v pronajatých prostorách vhodně vybavených škol. Aktivitu budou zajišťovat odborní ...

Počítačová vizualizace

Záměrem podaktivity je podpora žáků při tvorbě dokumentárních nebo tvůrčích vizualizací. Děti se naučí vytvářet digitální fotografie, video, technickou grafiku a naučné animace. Při týmové spolupráci žáků vzniknou i obrazové návody a videotutoriály využitelné v další praxi. Přidanou hodnotou této podaktivity je možnost zaznamenat a zdokumentovat průběh všech aktivit projektu a vytvořit atraktivní vizuální pomůcky. Aktivita bude určena pro žáky 6. – 9. tříd, setkání bude probíhat 4x ročně. Jedno setkání bude určeno max. pro 24 dětí, max. 96 dětí ročně. Aktivita bude probíhat v pronajatých prostorách vhodně vybavených institucí. Aktivitu budou zajišťovat odborní lektoři (např. pracovníci VŠ, učitelé středních ...

Programování hrou

Záměrem podaktivity je nabídnout žákům prvního stupně základní školy možnost programovat v plnohodnotném programovacím prostředí, které odpovídá jejich schopnostem a dovednostem. Podpořit rozvoj nejmladších dětí v oblasti návrhu počítačového programu, jeho vlastní tvorbě a odladění funkčnosti. Děti se při tvorbě vlastní hry naučí základům analýzy problémů, návrhu jejich řešení a své závěry prakticky využijí při programování. Aktivita bude určena pro žáky 3. – 5. tříd, setkání bude probíhat 1x měsíčně. Určeno max. pro 24 dětí. Aktivita bude probíhat v pronajatých prostorách vhodně vybavených škol. Aktivitu budou zajišťovat odborní lektoři (např. pracovníci VŠ, učitelé středních škol nebo proškolení ...

Bořkova stavitelská dílna

Cílem podaktivity je seznámení dětí mateřských škol se základními geometrickými tvary a použití těchto tvarů v jednoduchých konstrukčních prvcích. Děti budou rozvíjet logické myšlení, kreativitu a také vlastní fantazii zábavnou a hlavně hravou formou. Pro děti předškolního věku budou v prostorách SVČ Svitavy probíhat tzv. stavitelské dílny, ve kterých děti využijí různé technické magnetické stavebnice, tak aby si ověřili funkčnost geometrických tvarů při konstrukci jednotlivých prvků. Aktivita bude určena pro skupiny dětí předškolního věku (max. 30 dětí/skupina), setkání bude probíhat min. 1x ročně v herně Střediska volného času Svitavy. Aktivitu budou zajišťovat pedagogové volného času.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru