Pracovní skupina pro rozvoj polytechnického vzdělávání

Záměrem PS je podpora polytechnického vzdělávání (PV) směřující k rozvoji potenciálu nadaných dětí a žáků. Do její činnosti budou zapojeni odborníci střediska volného času, učitelé ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z území ORP Svitavy a externí spolupracovníci. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji PV a                 k rozvoji potenciálu vybraných žáků. Důležitým úkolem pracovní skupiny bude příprava a zajištění realizace klíčové podaktivity směřující k rozvoji polytechnické výchovy, motivace a aktivizace nadaných žáků škol ORP Svitavy. Činnost bude mít formu samostatné projektové aktivity STEM (science, technology, engineering and mathematics) složené z několika dílčích podaktivit. Hlavní aktivity budou tvořit robotizace a technické modelování, podaktivitami budou programování a vytváření trojrozměrných modelů, technické modelářství včetně odlévání technických nebo výtvarných objektů a jejich finální úpravy do podoby funkčních celků určených ke konkrétním technickým účelům (roboti, drony, měřicí přístroje a další technické prvky pro výrobu apod.). Součástí druhé aktivity bude také počítačová vizualizace. Shora uvedené aktivity budou směřovány především na motivované nadané žáky, kteří budou vedeni k samostatné práci a vlastnímu seberozvoji. Aktivita počítá s výrazným zapojením externích odborníků z nejrůznějších oblastí techniky i mimo region. Jedním z úkolů PS bude organizace výběru nadaných žáků, jejich následná motivace, zapojení do jednotlivých činností a prezentace výsledků činností odborné i laické veřejnosti. Tyto aktivity budou sloužit k rozvoji a podpoře práce s talentovanými žáky na území ORP Svitavy. Aktivity mohou být v budoucnu využity v rámci širšího projektu práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky, který se bude zaměřovat na další vzdělávací nebo vědní oblasti. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS bude identifikovat místní lídry a zpracuje jejich seznam.

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru