O nás a o projektu MAP

Projekt MAP III ORP Svitavy

Místní akční skupina Svitava z. s. (MAS Svitava)pokračuje v úspěšném projektu MAP ORP Svitavy, tentokráte již ve třetí etapě s názvem "MAP III ORP Svitavy", jenž poběží v období 08/2022 - 11/2023.

Projekt je financovaný s podporou Evropského sociálního fondu Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání o celkové alokaci 2 mil. Kč a bude cílit na zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách. Podpoří vzájemnou spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Zajistí společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnotí přínosy spolupráce. Financování tohoto navazujícího projektu je pro naše území zásadní zejména z důvodu udržitelnosti vybudovaných spoluprací, týmů a zaangažovaných leaderů.

(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023112)

 

Projekt MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy

Místní akční skupina Svitava z. s. (MAS Svitava) se stala v letech 2016 – 2017 realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy (MAP). Projekt byl zaměřen na rozvoj kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání v území MAS.

Na tento projekt navázal projektMAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, který byl realizovaný a financovaný s podporou Evropského sociálního fondu Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání o celkové alokaci 11, 7 mil. Kč. Fyzická realizace byla zahájena od 1. 4. 2018 a trvala do 31. 3. 2022. Do projektu byly zapojeny všechny základní a mateřské školy, Základní umělecká škola a neziskové organizace zabývající se výchovou a vzděláváním dětí do věku 15 let, které se staly důležitými partnery pro školy.

Hlavním cílem MAP II bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, podpořit účelné a smysluplné inkluzivní vzdělávání, a to prostřednictvím aktivit v oblasti polytechnické výchovy orientovaných na nadané děti a žáky a dále v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Tyto aktivity byly zaměřeny tak, aby nastartovaly v ORP Svitavy model širší podpory talentovaných a mimořádně talentovaných dětí a žáků. Všechny aktivity byly pečlivě připravovány a měly velmi vysokou úroveň. Za cíl si kladly vzbudit u dětí a žáků zájem o nejrůznější obory a oblasti vzdělávání.

Přínosem realizace projektu MAP II bylo vybudování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňovali vzdělávání dětí a mládeže v našem území.

Projekt se také bude průběžně věnoval aktualizaci vytvořených dokumentů MAP I, evaluaci a monitoringu MAP II a implementaci MAP I.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru