Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita se zaměřuje na prohloubení procesu společného místního akčního plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty, rozvoji a aktualizaci MAP, aktualizaci dokumentace MAP včetně tvorby akčních plánů. V rámci aktivity bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP.

Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Aktivita se zaměřuje na rozdělení jednotlivých rolí a na ně navazujících odpovědností v organizační struktuře a nastavení postupů řízení procesu MAP. Součástí aktivity je aktualizace složení Řídícího výboru MAP (ŘV MAP), včetně organizační struktury (RT MAP, ŘV MAP a pracovních skupin – PS). Zahrnuje popis rolí, povinností a odpovědností těchto složek organizační struktury. Organizační struktura odráží strukturu strategie. Také zahrnuje zpracování aktualizace identifikace dotčené veřejnosti. Dílčím výstupem aktivity bude aktualizovaná dokumentace MAP – část řízení procesu MAP.

Zpracování komunikačního plánu

Záměrem aktivity je zajistit informovanost všech aktérů MAP a veřejnosti o jednotlivých výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o přípravě a finální podobě jednotlivých akčních plánů a o realizaci konkrétních aktivit včetně shromáždění námětů a připomínek. Konkrétně se bude jednat o zpracování komunikačního plánu včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu, jenž bude obsahovat: facebookový profil, samostatný web MAP, web města Svitavy, informování v měsíčníku Naše město, informování ve zpravodaji MAS, případně v obecních zpravodajích. Součástí aktivity bude také informativního setkání ke kvalitě vzdělávání, za účasti relevantních aktérů. Výstupem této aktivity bude aktualizace ...

Pracovní skupina pro financování

PS bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. Pro PS bude nastaven systém předávání výstupů či doporučení PS Řídícímu výboru. Záměrem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP a ročních akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet Pardubického kraje, dohodnuté financování v rámci mikroregionů, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupiny pro rozvoj gramotností

Pracovní skupiny se budou věnovat podpoře čtenářské a matematické gramotnosti každého dítěte a žáka.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Záměrem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému jako celku nebo uvnitř škol. PS bude posuzovat konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS bude vytvářet popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a navrhovat aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina pro rozvoj polytechnického vzdělávání

Záměrem PS je podpora polytechnického vzdělávání (PV) směřující k rozvoji potenciálu nadaných dětí a žáků. Do její činnosti budou zapojeni odborníci střediska volného času, učitelé ve vzdělávací oblasti a externí spolupracovníci. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji PV a k rozvoji potenciálu vybraných žáků. PS bude nadále podporovat udržitelnost aktivit vzešlých z předchozích MAPů. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Místní akční plánování

Záměrem aktivity je realizace procesu místního akčního plánování, který zahrnuje společné plánování v území, aktualizaci dokumentace MAP a tvorbu akčních plánů. Bude realizována po celou dobu realizace projektu MAP III. V průběhu její realizace budou probíhat tyto činnosti: plánování – aktualizace analytické části, včetně projednání výstupů závěrečné evaluace předchozího projektu MAP, včetně návrhů opatření ke zlepšení, zpracování a projednání dalších aktualizovaných nebo nových analytických vstupů, revize analytické části včetně SWOT3 analýz v povinných tématech, identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů, plánování – aktualizace strategické části zahrnující aktualizace ...

Podpora znalostních kapacit ŘV

Záměrem aktivity je minimálně 1x za dobu realizace projektu uskutečnit na podporu znalostních kapacit ŘV MAP vzdělávací akci o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení. Na akci bude zajištěno vystoupení odborníka a jeho účast při následné diskusi, a bude zajištěna přítomnost facilitátorky/mediátorky. Realizace této aktivity bude provázána s činností PS pro rovné příležitosti a PS pro financování, a to účastí zástupců z těchto pracovních skupin na vzdělávací akci.

Spolupráce

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru